Pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AGENCJA REXAN ANNA SANTOREK (zwany dalej „Administratorem”), Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa, NIP PL11328833797962289088, REGON 360425887

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@rexan.pl

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu opracowania Państwa zgłoszeń, odpowiadania na Państwa zapytania, rozwiązywania ewentualnych problemów i tym samym zwiększania Państwa zadowolenia jako naszych Klientów lub Użytkowników naszych stron internetowych. Mając na względzie powyższe cele podstawę prawną przetwarzania Państwa danych jest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes wynika tutaj z celu, jakim jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia/zapytania, a tym samym utrzymywanie i zwiększanie Państwa satysfakcji jako osób kontaktujących się z nami. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

4. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty związane z Administratorem umowami partnerskimi (a co za tym idzie osoby w nich zatrudnione lub z nimi współpracujące), a także podmioty lub organy uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych państwom trzecim. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym spoza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:
1) Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;
2) podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora znajdują się w państwie trzecim.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu Rozporządzenia), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, względnie okresów przedawnienia roszczeń lub okres niezbędny do obrony interesów firmy.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rexan - agencja reklamowa - logo