ChirWet Konferencja Ortopedyczna

Regulamin Wydarzenia
Konferencja Ortopedyczna Chirwet
Gliwice 14.09.2024

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych, do tworzenia listy uczestników konferencji i kontaktu z nimi w sprawie Wydarzenia, jak i kolejnych wydarzeń w cyklu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Wypełnienie i przesłanie formularza traktujemy również jako akceptację regulaminu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie https://www.rexan.pl/chirwet2023 oraz terminowe dokonanie opłat (zgodnie z informacją zawartą w potwierdzeniu zgłoszenia, przesyłanym drogą mailową).

 

2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.

 

3. Agencja Rexan (organizator techniczny wydarzenia) wysyła natychmiastowo, drogą mailową, przyjęcie wstępnej rezerwacji.

 

4. Uczestnik zobowiązuje się do dokonania wpłaty zgodnie z wybranym trybem uczestnictwa (i dostępnością miejsc) w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

5. Wiadomość potwierdzająca rezerwację zawiera szczegóły dotyczące dalszych kroków. W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.

​​

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 21 dni przed terminem wydarzenia, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku późniejszej rezygnacji – zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.

7. Każdemu uczestnikowi konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłanej do biura Agencji Rexan Anna Santorek (w formie pisemnej listem poleconym), adres: Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa, do 14 dni po odbytej konferencji lub szkoleniu. Ze względu na specyfikę usług regulamin reklamacji będzie ustalany szczegółowo pod dane wydarzenie.

​​

8. Informacja o rezygnacji wraz z numerem rachunku do zwrotu kwoty musi być zgłoszona w formie mailowej na adres: wiktoria@rexan.pl. Zwroty następują do 30 dni od dnia zakończenia konferencji.

Klauzula informacyjna

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Agencja Rexan Anna Santorek, Ul. Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa („Administrator”) oraz Chirwet Szkolenia Chirurgiczne, Jacek Cymbryłowicz, Piotr Trębacz s.c., Ul. Toszecka 19, 44-100 Gliwice.

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: wiktoria@rexan.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury lub przyjęcia zgłoszenia na uczestnictwo w konferencji w której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, w tym marketing towarów i usług Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prawa do swojego wizerunku na poczet udokumentowania wydarzenia przez Administratora oraz stworzenia materiałów promocyjnych.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia na konferencję.